Przejdź do treści

Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.swiatprzywodztwa.pl wymagane jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

REGULAMIN SERWISU WWW.SWIATPRZYWODZTWA.PL ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SWIATPRZYWODZTWA.PL/SKLEP

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania Serwisu www.swiatprzywodztwa.pl ze szczególnym uwzględnieniem Sklepu www.swiatprzywodztwa.pl/sklep, który jest prowadzony przez firmę: Artur Guła Project Makers, NIP: 6443393266, REGON: 241583182, adres: ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@swiatprzywodztwa.pl
2. Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.swiatprzywodztwa.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Serwis www.swiatprzywodztwa.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
4. Regulamin określa rodzaje, zasady i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis oraz Sklep.
5. Każdy Klient z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.swiatprzywodztwa.pl/sklep, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Warunkiem złożenia Zamówienia w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
7. Serwis www.swiatprzywodztwa.pl/sklep prowadzi sprzedaż detaliczną Towarów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski. Wyłączne prawa do Towarów udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa. 

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są poniższe zwroty, oznaczają one co następuje:
1. Sprzedawca: Artur Guła Project Makers z siedzibą w Żorach pod adresem ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, NIP: 6443393266, REGON: 241583182
2.Serwis: Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.swiatprzywodztwa.pl
3.Sklep: Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.swiatprzywodztwa.pl/sklep
3. Umowa: zamówienie na Towar lub Usługę oferowaną w Serwisie złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu w odpowiedzi na ofertę dostępną na stronie www.swiatprzywodztwa.pl/sklep
4. Zamówienie: oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru lub Usługi.
5. Klient: podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument: Klient będący osobą fizyczna w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.), tzn. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
7. Towar: produkt prezentowany w Sklepie internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych Towarów.
8. Dni Robocze: dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
9. Regulamin: niniejszy regulamin.
10. Treść/Treści: elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;
11. Rejestracja: czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymagana dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Konto: Usługa świadczona drogą elektroniczną; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu Rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta i dokumentacja związana z jego Zamówieniami
13. Opłata: wskazane w Sklepie wynagrodzenie Sprzedawcy z tytułu świadczonych Usług lub sprzedaży Towarów na rzecz Klienta.
14. Usługa: szkolenia, kursy bądź innego typu zajęcia świadczone przez Sprzedawcę lub wyznaczony przez niego inny podmiot, które są prezentowane w Sklepie i których opis jest dostępny przy każdej z prezentowanych Usług.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 75 lub FireFox 68 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 360×640 pikseli.
2. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z Treściami zawartymi w Serwisie.
3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów

IV. REJESTRACJA

1. W celu utworzenia nowego Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji w Sklepie.
2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu podając swoje prawdziwe dane i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient otrzyma indywidualne, losowo wygenerowane Hasło dostępu, które Klient może zmienić w dowolnym momencie. Klient zobowiązuje się chronić hasło przed nieautoryzowanym dostępem.
5. Z chwilą potwierdzenia dokonania Rejestracji przez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Klienta, zostaje zawarta Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia niezbywalnego Konta ze Sprzedawcą na czas nieokreślony.
6. Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Sprzedawcy. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Sprzedawcę. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje o Towarach i Usługach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Unii Europejskiej.
3. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny w Sklepie, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia.
4. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, w chwili złożenia Zamówienia i dokonania Opłaty.
5. Klient z chwilą dokonania Opłaty potwierdza jednocześnie, iż zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

VI. CENY, METODY PŁATNOŚCI, FAKTURY

1. Ceny Towarów i Usług zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie inne składniki, takie jak np. cła.
2. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów i Usług prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wycofywania oraz wprowadzania nowych Towarów i Usług, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian, o których mowa powyżej.
2. Podana w Sklepie cena nie zawiera kosztów dostawy.
3. Towary w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Towaru.
4. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Serwisu tj. od 8.00 do 16.00 Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 16.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane w najbliższym Dniu Roboczym.
5. Klient może dokonać płatności poprzez:
a. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś dostawa dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia.
b. płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego w wyznaczonych przez Sprzedawcę punktach.
6. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
7. Klienci dokonujący zakupu Towarów lub Usług oświadczają, że wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

VII. DOSTAWA

1. Koszty dostawy Towaru są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i mogą zależeć od wyboru sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Zakupione w Serwisie Towary są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej lub w przypadku Towarów elektronicznych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
3. Na termin dostawy Towaru będącego rzeczą ruchomą składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Towaru przez przewoźnika:
a. czas kompletowania Zamówienia wynosi standardowo do 2 Dni Roboczych. Wyjątek stanowią Towary, których dostępność jest ograniczona. Klient zostaje wówczas poinformowany telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o przedłużonym czasie oczekiwania na zamówienie.
b. dostawa Towaru przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za opóźnienia w dostawie związane z niewywiązaniem się przez przewoźnika z dostawą Towarów na czas.

VIII. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni (licząc od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru), bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
2. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
3. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres: ul. Kardynała Aleksandra Kakowskiego 12/40, 04-042 Warszawa.
5 Sprzedawca niezwłocznie, od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru, nie później niż po upływie 14 dni.
6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.
7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
9. Konsument ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

IX. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW Z TYTUŁU RĘKOJMI

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towary bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru przecenionego i które były podstawą obniżenia jego ceny.
2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, w tym również Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.
3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@swiatprzywodztwa.pl.
4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres: ul. Kardynała Aleksandra Kakowskiego 12/40, 04-042 Warszawa.
5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
7. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.

X. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie oraz Serwisie www.swiatprzywodztwa.pl stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Serwisie i Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.swiatprzywodztwa.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem udostępnianych danych osobowych jest Artur Guła Project Makers z siedzibą w Żorach pod adresem ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, NIP: 6443393266, REGON: 241583182 („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.swiatprzywodztwa.pl oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu wykonania umowy zawartej przez Użytkownika z Administratorem, w innych celach dopuszczalnych przez prawo oraz w celach odnośnie których Klient wyraził wyraźną, dobrowolną zgodę. Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych oraz ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Polityka Prywatności jest łatwo dostępna w Serwisie przez 24h przez 7 dni w tygodniu.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów między Serwisem, a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
a. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
b) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
5. Klient posiada możliwość skorzystania z pozasądowych, z alternatywnych  metod rozstrzygania sporów (tzw. ADR) zwrócić się o mediację albo o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. Klient może złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Klient może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
7. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019

WordPress Lightbox Plugin