Przejdź do treści

Polityka Prywatności

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.swiatprzywodztwa.pl wymagane jest zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności oraz Regulaminem.

Czym jest Polityka Prywatności

Polityka prywatności to zbiór zasad, których celem jest poinformowanie Klientów o wszystkich aspektach procesu dotyczącego pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania ich danych osobowych. Polityka wyjaśnia także zasady oraz cele pozyskiwania danych. Procesy te są dokonywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Serwisu Internetowego www.swiatprzywodztwa.pl z dnia 01.07.2019 r. (Regulamin). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

Administrator danych osobowych

Administratorem udostępnianych danych osobowych jest firma Artur Guła Project Makers z siedzibą w Żorach pod adresem ul. Dworcowa 8, 44-240 Żory, NIP: 6443393266, REGON: 241583182 („Administrator”). Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.swiatprzywodztwa.pl oraz powszechnie obowiązującym prawem, w celu wykonania umowy zawartej przez Klienta z Administratorem, w innych celach dopuszczalnych przez prawo oraz w celach odnośnie których Klient wyraził wyraźną, dobrowolną zgodę. Klientowi przysługują liczne prawa związane z przetwarzaniem danych, o których mowa w dalszej części Polityki.

Rodzaj zbieranych danych

Administrator Serwisu www.swiatprzywodztwa.pl gromadzi różnorodne dane o Kliencie w zakresie danych, które Klient sam dobrowolnie podaje, za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Zgoda jest wyrażana poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza kontaktowego oraz zaznaczenie w odpowiednim miejscu w procesie zakupu konkretnego pola.

Zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres uzupełnionych przez Klienta, a następnie przesłanych Sprzedawcy za pomocą odpowiedniego formularza, danych. Przetwarzanie danych osobowych Klienta może dotyczyć jego adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania oraz adresu IP komputera.
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres 5 lat, a potem będą usuwane, o ile dalsze ich przetwarzanie nie wynika z innej podstawy prawnej.

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu:
– realizacji przepisów prawa,
– utworzenia Konta, realizacji Zamówienia, świadczenia usług drogą elektroniczną, rozpatrywania składanych reklamacji oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie,
– działań promocyjnych i handlowych Sprzedawcy.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług i realizację Umów Sprzedaży przez Sprzedawcę.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawny obowiązek Sprzedawcy związany z wykonywaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, w tym obowiązek działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub zgoda osoby, której dane dotyczą, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, lub przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Dane osobowe Klientów mogą być powierzane do przetwarzania, jedynie w celu realizacji Umów Sprzedaży i umów o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, firmie hostingowej, firmie świadczącej usługi księgowe dla Sprzedawcy i firmie kurierskiej. Podmiot przetwarzający dane osobowe Klientów, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać dane osobowe Klientów, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej, zgody Sprzedawcy. Dane osobowe zgromadzone przez Sprzedawcę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Klienta, którego dane dotyczą.

Serwis może przechowywać zapytania http w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta, jeżeli Klient wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone, jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu w Sklepie i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
– Uwierzytelniania Klienta w Serwisie i zapewnienia sesji Klienta w Serwisie, poprzez utrzymania sesji Klienta Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła a także poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
– Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– Analiz i badań oraz audytu oglądalności, czyli tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
– Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
– zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
– Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
– Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
– Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Prawa Klienta

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, Klientowi przysługują następujące prawa:
– Prawo dostępu do danych osobowych. Każdy Klient ma prawo do uzyskania informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych przez Serwis www.swiatprzywodztwa.pl. Klient ma również prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, ich kopii, a także innych informacji, zgodnie z art. 15 ust. 1 RODO.
– Prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych. 
– Prawo do usunięcia danych osobowych. Przetwarzanie danych do momentu wycofania przez Klienta zgody pozostaje zgodne z prawem. Dane zostają usunięte, gdy dane osobowe Klienta nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane,  ale Klient sprzeciwił się przetwarzaniu danych osobowych, a Administrator Serwisu nie ma uzasadnionych prawnie, nadrzędnych podstaw ich dalszego przetwarzania.
Dane zostaną również usunięte gdy Klient cofnie zgodę, na której opiera się przetwarzanie i jednocześnie brak będzie innej podstawy prawnej przetwarzania.
– Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Klient może żądać ograniczenia przetwarzanie własnych danych osobowych.
– Prawo do przeniesienia danych. Klient może upoważnić Administratora do przesłania jego danych osobowych innemu administratorowi, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe.
– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z powyższych praw, można skorzystać wysyłając zgłoszenie przez formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie www.swiatprzywodztwa.pl lub wysyłając email na adres admin@swiatprzywodztwa.pl, określając uzasadnienie i treść żądania, np. wskazując nowe dane, lub inny adres email do obsługi korespondencji.

Przesłane zgłoszenie zostanie rozpatrzone w terminie nie później niż 30 dni od dnia doręczenia żądania.

Bezpieczeństwo danych

– Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zapewniające ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Klientów, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Zbiór zgromadzonych danych osobowych Klientów przechowywany jest na wirtualnym serwerze dostarczonym przez H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy ul. Franklina Roosevelta 22, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168. Serwer ten wg specyfikacji w.w. dostawcy posiada spełnia wymogi bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia ochrony danych osobowych.
– Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w Sklepie wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i logowanie do Konta odbywa się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja pomiędzy urządzeniem Klienta a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu SSL.
– Sprzedawca wskazuje jednocześnie, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami teleinformatycznymi, takimi jak: obecność i działanie robaków internetowych (worm), oprogramowania typu spyware lub malware, w tym wirusów komputerowych, jak również możliwość bycia narażonym na cracing lub phishing (łowienie haseł), i inne. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Sprzedawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji Newslettera w Serwisie oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia konieczne jest podanie wyłącznie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora.
Z otrzymywania tych wiadomości Klient może w każdej chwili zrezygnować, klikając link anulujący subskrypcję, znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Administratora Serwisu swiatprzywodztwa.pl oraz The Rocket Science Group, LLC, operatora serwisu mailchimp.com

Zmiana polityki bezpieczeństwa

Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Kontakt

Z Administratorem danych można skontaktować się pod adresem e-mail: admin@swiatprzywodztwa.pl

WordPress Lightbox Plugin